slj6abc-3t

V tem tednu se bomo najprej spomnili različnih opisov in se naučili, kako opišemo kraj.

Povsod je lepo – doma je najlepše

SDZ, str. 41–43.

V nadaljevanju bomo spoznali novo besedno vrsto. Naučili se bomo, kaj poimenujemo s PRISLOVI, katere vrste prislovov poznamo in kako jih prepoznamo.

Kam, kdaj in kako?

SDZ, str. 53–62.

Podrobnosti in dodatne vsebine v spletni učilnici

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17047

1. ura

V samostojnem delovnem zvezku na str. 41 je opisan kraj Brezovica pri Ljubljani. Preberi ga in reši naloge, ki se nanašajo na prebrano besedilo

(SDZ, str. 41–43/4.–7.).

V zvezek zapiši ključne besede/podteme za opis kraja.

Svoje dosežke preveri v rešitvah.

2. ura

V samostojnem delovnem zvezku na str. 54 reši prvo nalogo. Pozornost usmeri na vprašalnice ob dopolnjenih povedih.

Dopolni nepopolni povedi v 2. nalogi in se vprašaj po besedah v dvojicah, ki so navedene v 3. nalogi. Ali že veš, kaj so to prislovi?

Preveri svoje znanje in reši 4. nalogo na str. 55.

Po prislovih se vprašamo z različnimi vprašalnicami, zato lahko predvidevaš, da je prislovov več vrst. Sklepaj iz besed kraj, način in čas ter dopolni nepopolno besedilo v 5. nalogi.

V zvezek zapiši, katere vrste prislovov poznaš in kako se po njih vprašamo.

Za konec reši še 6.nalogo na str. 55.

Svoje delo preveri v rešitvah.

3. ura

Najprej v mislih ponovi vse, kar veš o prislovih. Če ne gre, se ozri na včerajšnje delo v SDZ, str. 54–55.

Loti se nalog v SDZ, str. 56–57.

Pri 9. nalogi sledi naslednjemu zgledu: na lep način – lepo.

Pri nalogah na naslednji strani si lahko pomagaš z naslednjima zgledoma: ko je jesen – jeseni; tako, da se je tresla – tresoč.

Če naletiš na težave, se obrni na svojega učitelja ali učiteljico in mu po elektronski poti sporoči svojo težavo. Tudi za te naloge so na voljo rešitve.

4. ura

Gotovo že obvladaš zadnjo snov. Pred utrjevanjem poskusi predstaviti bistvene lastnosti prislovov svojim domačim, če imajo za to seveda voljo in čas.

Reši naloge v SDZ, str. 58–60.

V negotovosti se obrni na svojega učitelja ali učiteljico in preveri pravilnost reševanja v rešitvah.

5. ura

Za zaključek te čaka še nekaj dela s prislovi in drugimi vrstami besed v SDZ, str. 61–62/7.–12.

V 9. nalogi na str. 61 si pomagaj z zgledom: brez odlašanja – nemudoma.

V 10. in 11. nalogi na str. 62 se ti razkrivajo razlike in podobnosti med prislovi in drugimi besednimi vrstami, 12. naloga pa je namenjena povzemanju na novo usvojene snovi.

Če še nisi, preveri svoje reševanje v rešitvah ali pa se obrni na pomoč k svojemu učitelju ali učiteljici.